คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนลือวิทยาคม

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน