ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2552
รูป
รายการ
วันเวลา
สถานที่
หน่วยงานที่จัด
ด.ช.ชุมพล  สายตา รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  นักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา  2552
18-20  เม.ย.53

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี

สพฐ.

นายวิชาญ  วงษ์งาม รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  อ่านจับใจความ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา  2552

18-20  เม.ย.53 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี
สพฐ.
ด.ช.ชุมพล  สายตา รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  นักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี สพฐ.
นายวิชาญ  วงษ์งาม รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  นักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี สพฐ.
ชนะเลิศ  การประกวดเพลงกล่อมเด็ก  การแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ  โครงการสืบค้นแววอัจฉริยะ  ประจำปี  2552
สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  เดาะฟุตบอล  การแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ  โครงการสืบค้นแววอัจฉริยะ  ประจำปี  2552
สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1   การจัดสวนถาดแบบแห้ง  การแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ  โครงการสืบค้นแววอัจฉริยะ  ประจำปี  2552
  สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานอาชีพ  การแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ  โครงการสืบค้นแววอัจฉริยะ  ประจำปี  2552
  สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านกฎหมาย  งานวันรพี  ประจำปี 2552  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
    ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสุพรรณ  พันธ์สุวรรณ  เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2552  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
    สก.สค.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ระดับช่วงชั้นที่ 3  ปี  2552  คณะสงฆ์ตำบลลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    คณะสงฆ์ตำบลลือ
รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ระดับช่วงชั้นที่ 3  ปี  2552  คณะสงฆ์ตำบลลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    คณะสงฆ์ตำบลลือ
รองชนะเลิศอันดับ 1  ฟุตบอลหญิง  ระดับ  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552
  สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ

ชนะเลิศ  เซปักตะกร้อหญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552

  สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ

ชนะเลิศ  ฟุตบอลหญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย

  กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  ฟุตบอลชาย  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
  กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  เซปักตะกร้อหญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  5,000 เมตร  ชาย  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  3,000 เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ

                ชนะเลิศ  วิ่ง  1,500 เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  1,500 เมตร  ชาย  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  100 เมตร  หญิง ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  200 เมตร  ชาย  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  200 เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  4 x 100 เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1  กระโดนไกล  หญิง  ม.ต้น   การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศอันดับ 2  วิ่ง  3,000 เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ
ชนะเลิศ  วิ่ง  1,500  เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับจังหวัด
สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2  วิ่ง  3,000  เมตร  หญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับจังหวัด
สพท.อำนาจเจริญ สพท.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2  วอลเลย์บอลหญิง  ม.ต้น  การแข่งขันกีฬา  นักเรียนนักศึกษา  ระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2552 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อำเภอปทุมราชวงศา
สพท.อำนาจเจริญ